گریس مخلوطی ژلاتینی است که از یک سیال روانساز و یک ماده غلیظ کننده و مواد افزودنی خاص ساخته می شود. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده، مواد افزودنی، مشخصات روغن پایه و همچنین فرآیند تولید بستگی دارد.

ماده غلیظ کننده مهم ترین عامل پایداری در برابر آب، پایداری در شرایط دمای بالا و پایداری کیفیت در زمان مصرف و حفظ کیفیت است. گریس ها مشابه روغن ها، برای حداقل رساند اصطکاک و فرسایش بین سطوح متحرک، کاربرد دارند.

در مواردی که روانساز باید به عنوان مانعی برای جلوگیری از ورود ذرات خارجی عمل کند، یا موقعیت حرکت بین دو سطح به گونه ای است که نیاز به روانساز نیمه جامد وجود دارد، باید از گریس به عنوان روانکار استفاده شود. به علاوه از بعد عملیاتی روانکاری با گریس، عموما مکمل روانکاری اکثر سیستم های صنعتی است.